X
Son dakika haberi Güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifi Meclisten geçti
  • Özgür Haberci
  • Gündem
  • Son dakika haberi: Güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifi Meclis’ten geçti

Son dakika haberi: Güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifi Meclis’ten geçti

ABONE OL
Nisan 7, 2021 21:36
Son dakika haberi Güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifi Meclisten geçti
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Kanunla, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin esas ilkeler, kimler hakkında yapılacağı, araştırma konusu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğu, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağı, hangi mercilerin soruşturma ve araştırma yapacağı, değerlendirme komisyonu, bilgi güvenliği ile verilerin saklanma ve silinme süreleri her yerde düzenleniyor.

Buna kadar, arşiv araştırması, statüsü veya çalıştırma şekline yan olmaksızın öncelikle ya da bitmiş memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında yapılacak.

Kanunda, “emniyet soruşturması ve evraklar araştırması birlikte yapılacaklar” şu şekilde sıralanıyor:

“- Kurum ve kuruluşlarda, yetkili olmayan şahısların data sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, milli varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği ya da tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler,

– Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, güvenlik, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli,

class=’cf’>

– Suç Oluşturan infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel,

– Üstteki kademe millet yöneticileri,

– Özel kanunları gereğince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına yan tutulan kişiler,

– Ulusal güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde statüsü ya da çalıştırma şekline yan olmaksızın istihdam edilenler.

– Ulus kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler.”

– Güvenlik soruşturması ve kayıtlar araştırmasının kapsamı

Kanunla, evraklar araştırmasının kapsamı ile emniyet soruşturması kapsamında bakılacak konular da her tarafta düzenleniyor. Arşiv araştırması, kişinin adli sicil kaydının, kişinin kolluk kuvvetlerince halen aranıp aranmadığının, kişi hakkında herhangi bir tahdit bulunup bulunmadığının, birey hakkında kesinleşmiş duruşma kararları ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında alınan kararlar ile birey hakkında devamlı veya sonuçlanmış olan soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguların, hakkında millet görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan tümdengelim cezası olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptama edilmesini kapsayacak.

Emniyet soruşturması ise kayıtlar araştırmasındaki konulara ek olarak kişinin; görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerindeki olgusal verilerinin, tanıdık olmayan devlet kurumları ve yabancılarla ilişiğinin, terör örgütleri ya da suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle eylem birliği, iletişim ve iltisak içinde olup olmadığının, mevcut kayıtlardan ve kişinin görevine yansıyacak hususların denetime elverişli olacak yöntemlerle yerinden araştırılmak suretiyle saptama edilmesini içerecek.

class=’cf’>

MİT, EGM VE MAHALLİ MÜLKİ İDARE AMİRLİKLERİNCE YAPILACAK

Güvenlik soruşturması ve evraklar araştırması Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirliklerince yapılacak.

Güvenlik soruşturması ve kayıtlar araştırması yapmakla görevli birimler, kendilerine iletilen taleple sınırlı olarak güvenlik soruşturması ve evraklar araştırması dahilinde bakanlıklar, millet kurum ve kuruluşları arşivlerinden, elektronik bilgi işlem merkezlerinden gerekli veri ve belgeleri, kişi hakkında kesinleşmiş duruşma kararlarını, Suç Oluşturan Muhakemesi Kanunu dahilinde alınan kararlar ile kişi hakkında sürekli veya sonuçlanmış soruşturma veya kovuşturmalar kapsamındaki olguları almaya yetkili olacak.

Emniyet soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerde yetkilendirilmiş personel, hukuka tutarsız olarak elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapamayacak, log kayıtlarını değiştiremeyecek veya silemeyecek. Bu şekilde elde edilen bilgileri paylaşamayacak veya yayınlama yoluyla duyuramayacak. Görevi gereği öğrendiği ya da edindiği kişisel data ya da belgeleri yetersiz kişilerle paylaşamayacak ya da basın ve yayınlama kuruluşlarına ya da öteki iletişim kanallarına veremeyecek. Emniyet soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimler kadar bu konulara ilişkin zorunlu tedbirler alınacak.

DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KURULACAK

class=’cf’>

Yaptırılan emniyet soruşturması ve evraklar araştırması sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla Değer Biçme Komisyonu kurulacak.

Değerlendirme Komisyonu, Cumhurbaşkanlığında İdari İşler Başkanı’nın görevlendireceği bir üst kademe yöneticisinin, TBMM Başkanlığı’nda genel sekreter yardımcısının, bakanlıklarda bakan yardımcısının, öteki halk kurum ve kuruluşlarında en üst yöneticinin görevlendireceği bir üst kademe yöneticisinin, üniversitelerde rektör yardımcısının, valiliklerde vali yardımcısının başkanlığında, denetleme/kontrol, personel ve hukuk birimleri ile yerinde görülecek diğer birimlerden birer üyenin katılımıyla başkan dahil asgari 5 kişiden ve tek sayıda olacak şekilde oluşturulacak.

Ulusal emniyet açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis ve hizmetlerde istihdam edilecekler hakkındaki değerlendirme, ilgili bakanlık ya da millet kurumları bünyesindeki değer biçme komisyonunca yapılacak.

Memuriyet ya da millet görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak yorum içermeyen olgusal veriler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerce ilgili kurum ve kuruluş bünyesinde kurulan Değer Biçme Komisyonuna iletilecek.

Değerleme Komisyonu, kendisine iletilen verilere ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmelerini yazılmış olarak atamaya yetkili amire iletecek. Mahkemeler tarafından istenildiğinde bu bilgiler sunulacak.

Emniyet soruşturması ve evraklar araştırması dahilinde kişinin istihbari faaliyetlere konu olmayan, kendisiyle ilgili kişisel verileri hakkında bilgilendirilmesi, bu verilere erişmesi, bunların düzeltilmesi ve silinmesi taleplerine ilişkin tedbirler alınacak.?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına konu kişisel veriler, doğru ve güncel olacak. Bu veriler, işlendikleri amaçla benzer, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılacak.

Güvenlik soruşturması ve kayıtlar araştırması zarfında yürütülen meslek ve işlemlerde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda kayıtlı genel ilkelere aykırı hareket edilemeyecek. Fakat, milli savunma, ulusal güvenlik, ulus güvenliği, millet düzeni ve hesaplı güvenlikle ilgili istihbarat faaliyetleri dahilinde elde edilen bilgiler, kişiye verilemeyecek.

KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİK

Güvenlik soruşturması ve kayıtlar araştırması yapmakla görevli birimler ile değerlendirme komisyonları, bilgi güvenliğine ilişkin önlemleri alacak.

Güvenlik soruşturması ve evraklar araştırması işlemlerinin her evresinde gizliliğe uyularak ilgili bilgi ve belgeler yasal olarak bilmesi gerekenlerden başkasına verilmeyecek ve açıklanmayacak. Bu kapsamda elde edilen kişisel veriler, amacı dıştan işlenemeyecek ve aktarılamayacak.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ VE YOK EDİLMESİ

Kanunda, güvenlik soruşturması ve kayıtlar araştırması sürecinde elde edilen kişisel verilerin silinmesi ve değil edilmesine dair hükümler de yer alıyor. Buna göre, emniyet soruşturması ve kayıtlar araştırması sırasında elde edilen kişisel veriler, işlenme amacının ortadan kalkması halinde veya her durumda 2 yılın sonunda değer biçme komisyonlarınca silinecek ve yok edilecek.

Emniyet soruşturması ve arşiv araştırmasını yapan birimlerdeki istihbari faaliyete konu olmayan ilgilisine ait güvenlik soruşturması ve kayıtlar araştırmasına ait veriler, 2 yılın sonunda silinecek ve değil edilecek. Bu veriler, işleme karşı dava açılması halinde karar kesinleşmeden silinemeyecek ve yok edilemeyecek. Mahkemelerin bu konudaki talepleri, Değerlendirme Komisyonunun bünyesinde bulunduğu ilgili kurum ve kuruluş göre karşılanacak.

Emniyet soruşturması ve kayıtlar araştırması yapılması ve değerlendirilmesinde görevli olanlar tarafından kişisel verilerle ilgili suç işlenmesi halinde, fiil daha ağır cezayı gerektiren diğer bir suç oluşturmadığı takdirde Türk Cinayet Kanunu’nun bireysel verilerin kaydedilmesine ilişkin cezai hükümleri; bireysel verilerle ilgili kabahat işlenmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan kabahatlere ilişkin hükümler uygulanacak.

Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü iç ve dış menfaatlerinin hasar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği data ve belgeler ile mahremiyet dereceli ulus personeli ile iş gruplarının tespiti, bölüm ve kısımların tanımlarının yapılması, emniyet soruşturmasının ve kayıtlar araştırmasının yöntem ve esasları ile bunu yapacak birimler, bu komisyonlarının alıştırma yöntem ve esasları, Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenecek.

DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER VE ATIFLAR

Hakim ve savcı adaylığına atanacaklar ile hakimlik ve savcılık mesleğine kabul edilecekler, egemen ve savcı sınıfı haricen kalan adli ve idari yargıda çalıştırılacak bütün personel hakkında bundan böyle Güvenlik Soruşturması ve Kayıtlar Araştırması Kanunu’na kadar evraklar araştırması yapılacak.

Ayrıca kaymakam adaylığına atanacaklar; Ulusal Savunma Bakanlığı nam ve hesabına Bakanlıkça belirlenen eğitim kurumları ile Ulusal Savunma Üniversitesine yan fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerde eğitim görecekler; Sahil Emniyet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına eğitim öğrenim görecekler; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine ast eğitim öğretim kurumlarında öğrenim görecekler ile Polis Akademisinde ve yüksekokul nam ve hesabına diğer eğitim kurumlarda eğitim görecekler; Dışişleri Bakanlığı namzet meslek memurluğu, aday konsolosluk ve ihtisas memurluğuna atanacaklar ile aracısız yurt dışı teşkilatında istihdam edilecek personel hakkında Güvenlik Soruşturması ve Evraklar Araştırması Kanunu’na kadar emniyet soruşturması ve evraklar araştırması yapılacak.

Kanun, Güvenlik Soruşturması, Bir Takım Nedenlerle Görevlerine Son Bahşedilen Ulus Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’u yürürlükten kaldırıyor.

Mevzuatta bu kanuna yapılan atıflar, Emniyet Soruşturması ve Kayıtlar Araştırması Kanunu’na üretilmiş sayılacak.

Teklifin kabul edilmesinin arkasında, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşimi, yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

sizlere ozgurhaberci.com farkıyla sunulmuştur

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.